องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 1 มี.ค. 2564 ]189
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]210
143 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก [ 22 ก.พ. 2564 ]123
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 [ 12 ก.พ. 2564 ]168
145 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายบ้านนายเชื้อ เพียรดี หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม [ 10 ก.พ. 2564 ]118
146 ฐานข้อมูลผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]116
147 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]169
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 ม.ค. 2564 ]179
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]115
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]169
151 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง การเฝ้าระวังในวันเปิดเรียน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) [ 15 ม.ค. 2564 ]221
152 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 ม.ค. 2564 ]124
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]167
154 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) [ 4 ม.ค. 2564 ]174
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2563 ]216
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]169
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2563 ]217
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]169
159 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]172
160 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2563 ]173
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20