องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปบมวัยแห่งชาติและกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 28 มิ.ย. 2564 ]129
142 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 11 มิ.ย. 2564 ]135
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]270
144 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านทอนเหรียน [ 8 มิ.ย. 2564 ]134
145 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก [ 8 มิ.ย. 2564 ]130
146 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองช่าง [ 17 พ.ค. 2564 ]139
147 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปฃการศึฏษา 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]135
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]202
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 19 เม.ย. 2564 ]132
150 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 มี.ค. 2564 ]204
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 [ 15 มี.ค. 2564 ]253
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 1 มี.ค. 2564 ]202
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]224
154 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก [ 22 ก.พ. 2564 ]135
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 [ 12 ก.พ. 2564 ]179
156 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายบ้านนายเชื้อ เพียรดี หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม [ 10 ก.พ. 2564 ]130
157 ฐานข้อมูลผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]130
158 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]180
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 ม.ค. 2564 ]199
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21