องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2565 ]140
102 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]133
103 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]144
104 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]132
105 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ในรอบปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]128
106 ประสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ธ.ค. 2564 ]119
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]130
108 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]209
109 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" [ 8 ต.ค. 2564 ]244
110 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]196
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]121
112 ตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเวียนกฏบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]19
113 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]152
114 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2564 ]121
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2564 ]256
116 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]203
117 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]247
118 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]190
119 ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]119
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]183
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20