องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 436 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบปประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]1
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 29 มี.ค. 2566 ]46
63 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 27 มี.ค. 2566 ]51
64 ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]50
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 31) [ 14 มี.ค. 2566 ]25
66 ตรวจสอบภายใน การทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฏบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2566 ]53
67 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 8 มี.ค. 2566 ]3
68 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]54
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]50
70 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]1
71 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2566 ]44
72 รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน [ 26 ม.ค. 2566 ]27
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]57
74 รายงานผลโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]25
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ปฏิบัติราชการแทน [ 19 ม.ค. 2566 ]9
76 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 19 ม.ค. 2566 ]6
77 แจ้งการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ อปท. และผลสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]53
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2566 ]40
79 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 12 ม.ค. 2566 ]10
80 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]11
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22