องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง [ 24 เม.ย. 2566 ]33
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 29 มี.ค. 2566 ]36
23 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 27 มี.ค. 2566 ]39
24 ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]42
25 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 31) [ 14 มี.ค. 2566 ]18
26 ตรวจสอบภายใน การทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฏบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2566 ]43
27 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]43
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]41
29 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2566 ]36
30 รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน [ 26 ม.ค. 2566 ]20
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]48
32 รายงานผลโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]20
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ปฏิบัติราชการแทน [ 19 ม.ค. 2566 ]1
34 แจ้งการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ อปท. และผลสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]44
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2566 ]31
36 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 12 ม.ค. 2566 ]2
37 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]2
38 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 11 ม.ค. 2566 ]2
39 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 11 ม.ค. 2566 ]2
40 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 11 ม.ค. 2566 ]3
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20