องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 22 พ.ย. 2561 ]194
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 พ.ย. 2561 ]184
283 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]179
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]179
285 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ประจาปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]185
286 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 13 พ.ย. 2561 ]184
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 ต.ค. 2561 ]190
288 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2561 ]195
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]195
290 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ไค [ 19 ต.ค. 2561 ]232
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาไพร [ 16 ต.ค. 2561 ]195
292 แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]221
293 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]223
294 แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]196
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การรับลง ทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [ 28 ก.ย. 2561 ]226
296 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]189
297 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 28 ก.ย. 2561 ]185
298 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]177
299 แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปี 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]198
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ค. 2561 ]185
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21