องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 439 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับปรับปรุง [ 17 ก.ค. 2567 ]6
2 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีโอการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank) [ 5 ก.ค. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ก.ค. 2567 ]16
4 Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข [ 12 มิ.ย. 2567 ]13
5 รายงานผลการขอรับบริการข่าวสาร ผ่านทาง e-service [ 10 มิ.ย. 2567 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเปิดธนาคารขยะตำบลเขาไพร [ 29 เม.ย. 2567 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การจัดตั้งธนาคารขยะตำบลเขาไพร [ 18 เม.ย. 2567 ]6
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์แผ่นพับธนาคารขยะตำบลเขาไพร [ 17 เม.ย. 2567 ]10
9 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]10
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์ 6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา [ 4 เม.ย. 2567 ]16
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]21
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]3
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ [ 11 ม.ค. 2567 ]19
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 11 ม.ค. 2567 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.3) ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]18
18 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]20
19 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 29 ธ.ค. 2566 ]5
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]22
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว [ 29 พ.ย. 2566 ]36
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]59
23 ข้อมูลลานกีฬา อบต.เขาไพร [ 20 ต.ค. 2566 ]5
24 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]2
25 รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]2
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 4 ต.ค. 2566 ]27
27 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 4 ต.ค. 2566 ]19
28 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2566 ]36
29 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม [ 2 ต.ค. 2566 ]30
30 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
31 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]3
32 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 29 ก.ย. 2566 ]3
33 หน่วยตรวจสอบภายในฯ ขอประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]38
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 21 ก.ย. 2566 ]1
35 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับโครงการถังขยะเปียก [ 21 ก.ย. 2566 ]5
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 20 ก.ย. 2566 ]61
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ [ 20 ก.ย. 2566 ]62
38 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสียงตามสาย [ 20 ก.ย. 2566 ]2
39 รายงานผลการจัดทำข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]4
40 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2566 ]21
41 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคฉี่หนู [ 11 ก.ย. 2566 ]5
42 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]20
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 8 ก.ย. 2566 ]19
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [ 8 ก.ย. 2566 ]2
45 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 7 ก.ย. 2566 ]2
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคตาแดง [ 7 ก.ย. 2566 ]2
47 ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]2
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคอหิวาตกโรค [ 6 ก.ย. 2566 ]2
49 การประสานเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อหาอาชีพให้คนพิการตำบลเขาไพร [ 23 ส.ค. 2566 ]2
50 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเขาไพร ประจำปีงบปประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]2
51 รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 ก.ค. 2566 ]7
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]136
53 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2566 ]127
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ขอเชิญร่วมใจกันเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 25 มิ.ย. 2566 ]49
55 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]9
56 โครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]9
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]60
58 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกฎหมายยาสูบ [ 1 พ.ค. 2566 ]2
59 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 เม.ย. 2566 ]50
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]49
61 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]49
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ช่องทางอิเบ็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]56
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคให้กับผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานพื้นที่ป้องกันโรคเข้มแข็ง [ 24 เม.ย. 2566 ]44
64 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบปประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]3
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 29 มี.ค. 2566 ]47
66 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 27 มี.ค. 2566 ]52
67 ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]54
68 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 31) [ 14 มี.ค. 2566 ]26
69 ตรวจสอบภายใน การทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฏบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2566 ]56
70 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 8 มี.ค. 2566 ]5
71 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]57
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]53
73 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
74 คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2566 ]45
75 รวมใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน [ 26 ม.ค. 2566 ]28
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]63
77 รายงานผลโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]26
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ปฏิบัติราชการแทน [ 19 ม.ค. 2566 ]10
79 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 19 ม.ค. 2566 ]8
80 แจ้งการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ อปท. และผลสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]56
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2566 ]44
82 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 12 ม.ค. 2566 ]11
83 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ [ 12 ม.ค. 2566 ]15
84 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 11 ม.ค. 2566 ]11
85 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 11 ม.ค. 2566 ]12
86 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 11 ม.ค. 2566 ]11
87 แผ่นพับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 10 ม.ค. 2566 ]12
88 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ E-Service [ 5 ม.ค. 2566 ]4
89 มาตรการประหยัดพลังงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2566 ]2
90 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 3 ม.ค. 2566 ]47
91 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) [ 28 ธ.ค. 2565 ]44
92 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]49
93 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]53
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2565 ]40
95 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]1
96 รณรงค์การ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร [ 3 พ.ย. 2565 ]25
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๕ สายต้นม่วง เชื่อมต่อ ตง.ถ.๒๕-๐๐๔ สายหนองคมบาง หมู่ที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2565 ]32
98 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไข้ไทฟอยด์ [ 20 ต.ค. 2565 ]34
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ต.ค. 2565 ]32
100 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]29
101 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
102 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
103 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]30
104 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2565 ]29
105 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]34
106 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามระเบียบที่กฎหมาายกำหนด [ 26 ก.ย. 2565 ]30
107 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 5 [ 19 ก.ย. 2565 ]36
108 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก [ 19 ก.ย. 2565 ]44
109 กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน และกำจัดยุงลายพร้อมกันทั้งตำบลเขาไพร [ 19 ก.ย. 2565 ]38
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [ 8 ก.ย. 2565 ]39
111 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]31
112 โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 16 [ 1 ก.ย. 2565 ]31
113 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคฉี่หนู [ 1 ก.ย. 2565 ]34
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]123
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]65
116 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคอหิวาตกโรค [ 23 ส.ค. 2565 ]42
117 ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]28
118 ฐานข้อมูลด้านอาชีพตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]31
119 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด งบประมาณ 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]29
120 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน [ 20 ก.ค. 2565 ]43
121 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 [ 12 ก.ค. 2565 ]21
122 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 23 มิ.ย. 2565 ]39
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]216
124 สาระเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก [ 10 มิ.ย. 2565 ]39
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคตาแดง [ 19 พ.ค. 2565 ]40
126 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]202
127 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]172
128 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]180
129 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ค. 2565 ]157
130 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]10
131 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองคลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]155
132 ประชาสัมพันธ์สาระหน้ารู้ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 28 เม.ย. 2565 ]21
133 รายงายผลการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]31
134 รณรงค์การจัดการขยะด้วย 3 R [ 21 เม.ย. 2565 ]24
135 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]146
136 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]157
137 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]150
138 บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาตำบลเขาไพร [ 24 มี.ค. 2565 ]26
139 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ร่วมสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 23 มี.ค. 2565 ]35
140 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On Hand) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 21 ก.พ. 2565 ]199
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 15 ก.พ. 2565 ]157
142 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน "สร้างภูมิคุ้มกัน" สร้างความเข้าใจถึงอันตรายที่มาพร้อมกับควันบุหรี่ [ 11 ก.พ. 2565 ]29
143 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ [ 4 ก.พ. 2565 ]31
144 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ ภายในสถานที่ของหน่วยงานราชการ [ 2 ก.พ. 2565 ]32
145 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]156
146 ประชาสัมพันธ์โครงการ"เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด"ประจำปีงบประมาณ2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]29
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]145
148 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]153
149 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักวานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2565 ]154
150 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2565 ]153
151 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]146
152 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]160
153 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]144
154 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ในรอบปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]139
155 ประสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ธ.ค. 2564 ]130
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]141
157 ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]223
158 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" [ 8 ต.ค. 2564 ]257
159 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]211
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]133
161 ตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเวียนกฏบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]29
162 รายงานผลการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]165
163 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2564 ]132
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2564 ]272
165 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]219
166 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]261
167 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]201
168 ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]131
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 12 ก.ค. 2564 ]198
170 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]204
171 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]268
172 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]196
173 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]194
174 ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัด มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]207
175 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]212
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2564 ]248
177 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายลำช้างใน หมูที่ 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]128
178 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 7 ก.ค. 2564 ]133
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปบมวัยแห่งชาติและกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 28 มิ.ย. 2564 ]131
180 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 11 มิ.ย. 2564 ]137
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]272
182 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านทอนเหรียน [ 8 มิ.ย. 2564 ]135
183 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก [ 8 มิ.ย. 2564 ]131
184 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองช่าง [ 17 พ.ค. 2564 ]140
185 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปฃการศึฏษา 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]138
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]203
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 19 เม.ย. 2564 ]134
188 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 มี.ค. 2564 ]208
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 [ 15 มี.ค. 2564 ]256
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 1 มี.ค. 2564 ]208
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]227
192 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านควนไทรตอก [ 22 ก.พ. 2564 ]138
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 [ 12 ก.พ. 2564 ]184
194 รายงานผลการแก้ไขถนนนสายบ้านนายเชื้อ เพียรดี หมู่ที่ 2 บ้านโหล๊ะท่อม [ 10 ก.พ. 2564 ]134
195 ฐานข้อมูลผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]134
196 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]184
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 ม.ค. 2564 ]204
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]132
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]186
200 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง การเฝ้าระวังในวันเปิดเรียน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) [ 15 ม.ค. 2564 ]231
201 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 ม.ค. 2564 ]136
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 4 ม.ค. 2564 ]184
203 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) [ 4 ม.ค. 2564 ]188
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2563 ]231
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]185
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2563 ]231
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]183
208 รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]190
209 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2563 ]189
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]182
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]180
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]179
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]239
214 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 1) [ 1 ต.ค. 2563 ]182
215 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 2) [ 1 ต.ค. 2563 ]191
216 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 3) [ 1 ต.ค. 2563 ]187
217 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 4) [ 1 ต.ค. 2563 ]196
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]180
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 15 ก.ย. 2563 ]242
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 3 ก.ย. 2563 ]252
221 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๒ สายบ้านควนหนองยาง-ลำช้าง หมู่ที่ ๑,๕,๒ [ 19 ส.ค. 2563 ]186
222 การประชาสัมพันธ์ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]189
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แจ้งเตือนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม [ 14 ส.ค. 2563 ]193
224 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]238
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) [ 10 ก.ค. 2563 ]238
226 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]186
227 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 11 มิ.ย. 2563 ]193
228 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 10 มิ.ย. 2563 ]198
229 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]225
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปี 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]182
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 [ 15 พ.ค. 2563 ]236
232 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]240
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 1 พ.ค. 2563 ]256
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 เม.ย. 2563 ]237
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) [ 21 เม.ย. 2563 ]237
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิขย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 16 เม.ย. 2563 ]186
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิขย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในที่ทำการองค์การบริหารส่ว [ 16 เม.ย. 2563 ]181
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิขย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาในที่ทำการองค์การบร [ 16 เม.ย. 2563 ]189
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 [ 15 เม.ย. 2563 ]189
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 เม.ย. 2563 ]251
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 เม.ย. 2563 ]185
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 เม.ย. 2563 ]254
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 เม.ย. 2563 ]236
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]237
245 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา [ 1 เม.ย. 2563 ]234
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]235
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]234
248 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 24 มี.ค. 2563 ]181
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 [ 13 มี.ค. 2563 ]187
250 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]187
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 [ 12 ก.พ. 2563 ]184
252 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]186
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]226
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบปรคะมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]170
255 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ระหว่าง วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2563 ]175
256 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเขาไพร [ 23 ม.ค. 2563 ]190
257 การปฎิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาตการก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]219
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 [ 14 ม.ค. 2563 ]163
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายใหม่ เดือนธันวาคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]204
260 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2562 ]171
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 [ 16 ธ.ค. 2562 ]148
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]166
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563(ภ.ด.ส.๓) [ 29 พ.ย. 2562 ]164
264 ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา [ 19 พ.ย. 2562 ]170
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ย. 2562 ]163
266 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ [ 1 พ.ย. 2562 ]171
267 ประกาศ รับลงทะเบียนแสดงตนของสมชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาไพร เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]179
268 ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]166
269 ขอเชิญผู้สูงอายุตำบลเขาไพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]156
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]217
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]205
272 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]213
273 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2562 ]209
274 ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 ก.ย. 2562 ]187
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2562 ]173
276 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ก.ย. 2562 ]187
277 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่3 ครั้งที่1และ2 [ 30 ส.ค. 2562 ]186
278 ขอเชิญผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรทุกคนมาแสดงตน [ 21 ส.ค. 2562 ]186
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนตำแหน่ง นายช่างโยธา( ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา [ 20 ส.ค. 2562 ]190
280 ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]229
281 แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร [ 19 ส.ค. 2562 ]187
282 เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 26 ก.ค. 2562 ]181
283 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ค. 2562 ]222
284 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการ ถนน คสล.ห้วยขุนดำ-หนองยาง ม.2 [ 3 ก.ค. 2562 ]208
285 ประชาสัมพันธ์กำหนด เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการถนน คสล.เลียบคลองประปา ม.1 [ 3 ก.ค. 2562 ]192
286 กิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช [ 24 มิ.ย. 2562 ]231
287 เตือนภัย 24 - 27 มิถุนายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]180
288 อบต.เขาไพร ร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ดำเนินกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร [ 24 มิ.ย. 2562 ]258
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕61 [ 14 มิ.ย. 2562 ]181
290 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 22 พ.ค. 2562 ]218
291 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 [ 15 พ.ค. 2562 ]171
292 เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]172
293 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2562 ]174
294 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]189
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]217
296 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 30) [ 12 เม.ย. 2562 ]186
297 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาหลวงด้วง ตำบลเขาไพร โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๙ จุด [ 9 เม.ย. 2562 ]193
298 อบต.เขาไพรร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร [ 25 มี.ค. 2562 ]277
299 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกล้วยกวนและขนมผูกรักไส้ผลไม้กวน [ 7 มี.ค. 2562 ]239
300 5 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]171
301 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่1) [ 5 มี.ค. 2562 ]223
302 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส. [ 5 มี.ค. 2562 ]182
303 โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (แบบที่2) [ 5 มี.ค. 2562 ]217
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2562 ]181
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]181
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 26 ก.พ. 2562 ]182
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรียกชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]169
308 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]189
309 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 30 ม.ค. 2562 ]186
310 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]189
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 [ 9 ม.ค. 2562 ]183
312 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ม.ค. 2562 ]186
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]236
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) [ 25 ธ.ค. 2561 ]189
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2561 ]192
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำ เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]187
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ย. 2561 ]226
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ย. 2561 ]189
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [ 22 พ.ย. 2561 ]198
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 พ.ย. 2561 ]187
321 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]180
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]180
323 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี ประจาปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]187
324 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 13 พ.ย. 2561 ]187
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 31 ต.ค. 2561 ]191
326 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2561 ]198
327 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]196
328 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ไค [ 19 ต.ค. 2561 ]234
329 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาไพร [ 16 ต.ค. 2561 ]196
330 แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]225
331 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2561 ]227
332 แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]200
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง การรับลง ทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [ 28 ก.ย. 2561 ]227
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]190
335 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 28 ก.ย. 2561 ]188
336 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]180
337 แบบสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลเขาไพร ประจำปี 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]200
338 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ค. 2561 ]186
339 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 28 มี.ค. 2561 ]197
340 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 26 มี.ค. 2561 ]186
341 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 มี.ค. 2561 ]182
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 9 มี.ค. 2561 ]189
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 มี.ค. 2561 ]200
344 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อสำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2560 ]234
345 ให้ผู้รับประเมนซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รับแบบพิมพ์ และกรอกแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2560 ]230
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ [ 21 พ.ย. 2560 ]217
347 แจ้งให้เจ้าของที่ยืนยันแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 1 พ.ย. 2560 ]226
348 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561 - 2564 [ 9 ต.ค. 2560 ]230
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 ส.ค. 2560 ]218
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 9 ส.ค. 2560 ]181
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอน(ย้าย) [ 7 ก.ค. 2560 ]180
352 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3 รายชื่ิอผู่ยื่นซอง [ 14 มิ.ย. 2560 ]185
353 ประกาศรายชื่่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระน้ำ - ทางหลวงชนบท [ 14 มิ.ย. 2560 ]211
354 ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการถนน คสล. สายสระน้ำ - สวนสาธารณะ ม.3 [ 13 มิ.ย. 2560 ]226
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.25461-2564) [ 30 พ.ค. 2560 ]115
356 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 มี.ค. 2560 ]213
357 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ระยะ ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 30 มี.ค. 2560 ]184
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]165
359 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามประกาศลงวัน [ 15 มี.ค. 2560 ]170
360 ประกาศอบต.เขาไพร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 10 มี.ค. 2560 ]167
361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2560 ]210
362 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 8 ม.ค. 2560 ]213
363 ให้เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นยันแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]243
364 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รับแบบพิมพ์ และกรอบแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]231
365 การสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]180
366 แผนจัดหาพัสดุ 2559 [ 29 ต.ค. 2559 ]174
367 งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]165
368 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ย. 2559 ]170
369 อนุมัติกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงกลมขอบเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ย. 2559 ]213
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี (พ.ศ. 2560 [ 22 มิ.ย. 2559 ]171
371 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ ๑ [ 13 มิ.ย. 2559 ]172
372 รายงานการประชุม 30 พ.ค 59 [ 30 พ.ค. 2559 ]162
373 สมรรถนะหลัก [ 14 ม.ค. 2559 ]179
374 สมรรถนะประจำสายงาน [ 14 ม.ค. 2559 ]172
375 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 ธ.ค. 2558 ]215
376 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน [ 30 ธ.ค. 2558 ]181
377 ขั้นตอนการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร [ 30 ธ.ค. 2558 ]177
378 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน [ 30 ธ.ค. 2558 ]187
379 ประกาศผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้าง ศพด. [ 10 ธ.ค. 2558 ]192
380 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 9 ธ.ค. 2558 ]200
381 ประกาศผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนไทรตอก [ 9 ธ.ค. 2558 ]197
382 ประกาศผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนกำ [ 9 ธ.ค. 2558 ]198
383 แผนดำเนินงาน ปี 59 [ 16 พ.ย. 2558 ]181
384 แผนดำเนินงาน ปี 59 [ 16 พ.ย. 2558 ]186
385 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 28 ต.ค. 2558 ]192
386 หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ [ 9 ต.ค. 2558 ]197
387 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2558 ]189
388 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 5 ต.ค. 2558 ]238
389 รายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]239
390 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ ินพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ ิ่มเติม (ฉบับท 9) พ.ศ. 2553 [ 1 ต.ค. 2558 ]245
391 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป [ 30 ก.ย. 2558 ]183
392 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างและร้องเรียนทั่วไป [ 30 ก.ย. 2558 ]189
393 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]194
394 คำขอต่อใบอนุญาตกิจการน้ำมัน [ 28 ส.ค. 2558 ]194
395 ผู้ได้รับค้ดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน [ 21 ก.ค. 2558 ]186
396 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ก.ค. 2558 ]186
397 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับคัดเลือก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน [ 20 ก.ค. 2558 ]287
398 อบต.เขาไพร รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ติดต่อ โทร 075 290869 [ 16 ก.ค. 2558 ]191
399 ผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน [ 15 ก.ค. 2558 ]178
400 ผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน [ 14 ก.ค. 2558 ]225
401 ปปช.1 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน [ 29 มิ.ย. 2558 ]224
402 การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน - ควนไทรตอก หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2558 ]166
403 ตารางสรุปผลการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียน [ 29 มิ.ย. 2558 ]186
404 ประกาศสอบรองปลัด อบต.เขาไพร [ 8 เม.ย. 2558 ]4331
405 ดาวโหลดใบสมัครสอบรองปลัด อบต.เขาไพร [ 8 เม.ย. 2558 ]228
406 ประกาศทะเบียนผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 [ 20 ม.ค. 2558 ]180
407 ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการ คสล.ม.2 [ 20 ม.ค. 2558 ]182
408 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 [ 20 ม.ค. 2558 ]189
409 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก คสล. ม.2 [ 20 ม.ค. 2558 ]185
410 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]182
411 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายโหล๊ะท่อม - ควนหนองยาง ม.2 [ 29 ธ.ค. 2557 ]182
412 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ธ.ค. 2557 ]176
413 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 28 ต.ค. 2557 ]188
414 การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]187
415 ปปช.1 แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการลานกีฬา ม.3 [ 10 ต.ค. 2557 ]185
416 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและคนพิการ [ 1 ต.ค. 2557 ]185
417 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]155
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 18 ส.ค. 2557 ]230
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป [ 10 มี.ค. 2557 ]309
420 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 1 ม.ค. 2557 ]188
421 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ก่ารควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554(ชุดที่ 1) [ 21 ต.ค. 2554 ]117
422 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ก่ารควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 (ชุดที่ 2) [ 21 ต.ค. 2554 ]109
423 ตัวอย่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาไพร [ 16 มี.ค. 2554 ]190
424 ให้เจ้าของทรัพย์สินมายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2554 [ 6 ม.ค. 2554 ]235
425 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 20 ส.ค. 2553 ]182
426 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.เขาไพร ประจำปี 2553 [ 4 มิ.ย. 2553 ]184
427 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.เขาไพร [ 4 มิ.ย. 2553 ]187
428 แต่งตั้งจนท.รักษาความสงบในขณะประชุมสภาอบต.เขาไพร [ 4 มิ.ย. 2553 ]185
429 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ [ 4 เม.ย. 2553 ]182
430 บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัดร่วมกับ อบต.เขาไพรจัดกิจกรรมให้ความรู้และแจกผลิตภัณฑ์ฯ [ 25 มี.ค. 2553 ]197
431 เชิญเที่ยวงานถวายพระพร 5 ธันวามหาราช [ 12 พ.ย. 2552 ]200
432 คำแถลงนโยบาย [ 21 ต.ค. 2552 ]303
433 เชิญเที่ยวงานถวายพระพร 5 ธันวามหาราช [ 20 พ.ย. 2551 ]190
434 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 18 พ.ย. 2551 ]188
435 สมรรถนะ [ 30 พ.ย. 542 ]192
436 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 30 พ.ย. 542 ]181
437 ข่าวประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด [ 30 พ.ย. 542 ]181
438 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 30 พ.ย. 542 ]188
439 หนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่1 [ 30 พ.ย. 542 ]176