องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]5
2 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]66
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]140
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 2 พ.ค. 2565 ]141
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]116
9 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2565 ]124
10 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ค. 2565 ]101
11 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในกองคลัง [ 29 เม.ย. 2565 ]100
12 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]86
13 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]106
14 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0s7fqa [ 11 เม.ย. 2565 ]100
15 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On Hand) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 21 ก.พ. 2565 ]129
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ [ 15 ก.พ. 2565 ]98
17 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร [ 1 ก.พ. 2565 ]102
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]91
19 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]101
20 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักวานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2565 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16