องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 เม.ย. 2563 ]245
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 เม.ย. 2563 ]226
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]224
204 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา [ 1 เม.ย. 2563 ]226
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]227
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]225
207 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 24 มี.ค. 2563 ]174
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 [ 13 มี.ค. 2563 ]177
209 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]178
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 [ 12 ก.พ. 2563 ]175
211 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]176
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]218
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบปรคะมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]161
214 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ระหว่าง วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 27 ม.ค. 2563 ]167
215 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเขาไพร [ 23 ม.ค. 2563 ]178
216 การปฎิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาตการก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]210
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 [ 14 ม.ค. 2563 ]155
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายใหม่ เดือนธันวาคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]198
219 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก1) โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2562 ]160
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 [ 16 ธ.ค. 2562 ]142
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20