องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมพนักงาน หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 ม.ค. 2565 ]97
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 ม.ค. 2565 ]99
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ธ.ค. 2564 ]101
4 ประชาสัมพันธ์ และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ธ.ค. 2564 ]94
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 3 ธ.ค. 2564 ]100
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2564 ]164
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร เพื่อการสื่อสารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล [ 12 ม.ค. 2564 ]152
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 7 ม.ค. 2564 ]146
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 6 ม.ค. 2564 ]150
10 คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2564 ]143
11 ประชุมพนักงาน หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2564 ]143
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 9 ธ.ค. 2563 ]157
13 นำส่งประชาสัมพันธ์ [ 8 เม.ย. 2563 ]153
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 มี.ค. 2563 ]152
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 มี.ค. 2563 ]150
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 ก.พ. 2563 ]150
17 ประชุมพนักงาน หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 ม.ค. 2563 ]149
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 14 ม.ค. 2563 ]152
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน [ 6 ม.ค. 2563 ]153
20 คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 ม.ค. 2563 ]150
 
หน้า 1|2