องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]17
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 เม.ย. 2567 ]18
3 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 14 ก.พ. 2567 ]15
4 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 14 ก.พ. 2567 ]14
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]16
6 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ธ.ค. 2566 ]11
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]15
9 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]13
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]11
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]46
12 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]57
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]58
14 แจ้งมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 13 ก.พ. 2566 ]49
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 ของอบต.เขาไพร [ 18 ม.ค. 2566 ]51
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]42
17 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]40
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ก.พ. 2565 ]143
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 ก.พ. 2565 ]146
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ก.พ. 2565 ]147
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 ก.พ. 2565 ]148
22 มาตรการส่วเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2565 ]148
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.พ. 2565 ]139
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]147
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 ก.พ. 2564 ]150
26 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 23 ก.พ. 2564 ]155
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2564 ]153
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 ก.พ. 2564 ]145
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ก.พ. 2564 ]147
30 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนราวมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 ก.พ. 2564 ]148
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2564 ]141
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 17 ก.พ. 2564 ]142
33 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]204
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 พ.ค. 2562 ]204
35 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 28 พ.ค. 2562 ]205
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ก.พ. 2562 ]207
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่องขั้นตอน วิธีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 22 ก.พ. 2562 ]218
38 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]187
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ก.พ. 2562 ]205
40 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ก.พ. 2562 ]195
41 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการผึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]189
42 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาอง์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]197
43 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]191
44 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามโครงการจัดประชุมบูรณาการสัญจรระหว่างท้องที่-ท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2562 ]197
45 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 10 ม.ค. 2562 ]202
46 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]204
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ม.ค. 2562 ]196
48 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2562 ]233
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2561 ]193