องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เขาไพร
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ-และผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ม.ค. 2566 ]130
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]129
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร [ 6 พ.ย. 2561 ]126
4 บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 มิ.ย. 2561 ]126
5 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]139
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ) ขั้นตอนออกใบอนุญาต (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]195
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1) ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]143
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (4) [ 28 ส.ค. 2558 ]138
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]143
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]170
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) [ 28 ส.ค. 2558 ]141
12 การรับชำระภาษีป้าย (5) [ 28 ส.ค. 2558 ]142
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ส.ค. 2558 ]184
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ส.ค. 2558 ]136
15 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ส.ค. 2558 ]134
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 28 ส.ค. 2558 ]138
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (3) [ 28 ส.ค. 2558 ]138
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2558 ]137
19 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ส.ค. 2558 ]183
20 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 28 ส.ค. 2558 ]138
 
หน้า 1|2