องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
องค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]155
2 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 15 ม.ค. 2563 ]129
3 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 15 ม.ค. 2563 ]136
4 คู่มือสมรรถนะตำแหน่ง [ 15 ม.ค. 2563 ]126
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 15 ม.ค. 2563 ]164
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 15 ม.ค. 2563 ]128
7 คู่มือการใช้งาน e-PianNACC สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]126
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 6 ม.ค. 2563 ]121
9 ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]158
10 การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2559 ]171
11 ระเบียบเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 [ 30 ก.ย. 2559 ]141