วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
เช่าเหมายานพาหนะ(รถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อไฟกระพริบ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน ม.3 ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยวน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา หมูที่ ๒ บ้านโหล๊ะท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง