องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร มีเส้นทางในการใช้คมนามคมทางบกทั้งหมด 19 สาย ความยาว 54 กิโลเมตร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทถนนดังนี้
  ถนนลาดยาง ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีต ระยะทาง 3 กิโลเมตร
  ถนนลูกรัง ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
  ถนนหินคลุก ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร
 
การโทรคมนาคม
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง
  โทรศัพท์บ้าน/เคลื่อนท ร้อยละ 98 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
  หอกระจายข่าว จำนวน 5 แห่ง
  เสียงตามสาย จำนวน - แห่ง
 
ไฟฟ้า
         ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้ารวม 746 ครัวเรือน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ชุดโคมไฟถนน) ตามชุมชนต่าง ๆ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 8 สาย
  บึง,หนอง,คลองและอื่น ๆ จำนวน 8 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 12 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 12 แห่ง
  ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน/ชนบท จำนวน 6 แห่ง