องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 แห่ง
  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
  ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด จำนวน 1 แห่ง
 
สาธารณสุข
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100    
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  หน่วยบริการตำรวจชุมชน(ที่พักสายตรวจ) จำนวน 1 แห่ง