องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
           ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา เป็นหลัก นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน คือ รับจ้างและค้าขาย
 
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
  โรงงานผลิตยาง จำนวน 18 แห่ง
  ฟาร์มหมู จำนวน 1 แห่ง
  ฟาร์มไก่ จำนวน 3 แห่ง