องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
           องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอรัษฎา และห่างจากอำเภอรัษฎา ระยะทาง 4 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ตั้งอยู่ที่ 134 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 
เนื้อที่
           เนื้อที่ทั้งหมด 27.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,357 ไร่
 
อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 
ภูมิประเทศ
           มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ทิศตะวันออกของตำบลมีลักษณะเป็นภูเขาสูงติดแนวพื้นที่ ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ราบต่ำ สามารถแยกออกได้ดังนี้
           - พื้นที่ภูเขาสูง เป็นส่วนของพื้นที่เทือกเขาบรรทัด อยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ลาดเชิงซ้อนและเป็นต้นน้ำลำธาร มีพื้นที่ประมาณ ? ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
           - พื้นที่ราบสูง อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล ในพื้นที่หมู่ที่ 5
           - ที่ดอนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และพื้นที่หมู่ที่ 4 ส่วนมากทำสวนยางพารา
           - ที่ราบต่ำอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่นา