องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
         ตำบลเขาไพรแยกออกจากตำบลหนองบัวเมื่อพ.ศ. 2528 การตั้งชื่อมีที่มาจากพื้นที่ตำบลเขาไพร มีลักษณะเด่นเป็นพื้นที่ ที่มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นเขียวชอุ่ม และมีภูเขาสูง กำนันครื้น ดำสุข เป็นกำนันคนแรกของตำบล เดิมมีการปกครองแบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยยอด ได้แก่ ม.1 บ้านลำช้าง, ม.2 บ้านโหล๊ท่อม , ม.3บ้านศาลาหลวงด้วง, ม.4 บ้านทอนเหรียญต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2536 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็นหมู่ที่ 5 ชื่อบ้านควนไตรตอก ปัจจุบันตำบลเขาไพรตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อยู่ห่างอำเภอประมาณ 3.5 ก.ม