องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562

           มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

           มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                        1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                        2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                        3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                        4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                        6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

                        7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                        9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

            มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

                  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

                  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

                  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                  12. การท่องเที่ยว

                  13. การผังเมือง