องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
กองคลัง

นางอภิญญา  รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสาวเพ็ญศรี  ขาวนิ่ม
นางสุณิชา  ชูวงค์  นางสาวยลลิดา  เสนีย์
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายเจษฎา  บุญจันทร์
นางศิริอัมพร คีรีเดช นางรติรัตน์ หมวดพุด 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้