องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
สำนักปลัด


นายอนุรักษ์ บัวตูม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
โทร.062-9160275
 

 

 
   นางสาวอารี  วิระสุข  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
   
 
นางรัชนี กาญจนศรี  นายพรเชิด  หนูเหมือน
นางขวัญจิตร จีนชาวนา
 นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน  นักวิชาการศึกษา
     
 
นางภาวิณี  ศรีทอง นางพัณณ์สุภา  พักตร์จันทร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานธุรการ
   
   
 นางสุขใส  สีนา  นางสาวศิริพร  จันทรมาศ นางฉวีวรรณ  หลวงคลัง
ครู ค.ศ.2
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
   
 

นางขวัญฤทัย  แย้มไสว นางสาวสาลินี  จิตรรงค์
นายมาโนชญ์  กองการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นักการภารโรง