องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง : www.khaoprai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงของนายก อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
กิจการสภา
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานการประชุมสภา
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุม
ประกาศเชิญชวนประชาชนฟังการประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
อื่นๆ
 
หนังสือ
 
 
  หนังสือนัดประชุม
office กิจการสภา
 
  บรรยากาศการประชุม
  ห้องทำงาน
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการให้บริการ
ป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เกร็ดความรู้
จดหมายข่าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายทรรศนฤทธิ์  ดำสุข
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 088-3960194
  อีเมล์ +        -
 
  ชื่อ + นางสาวทิพย์วรรณ วรรณะ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-9700972
  อีเมล์ + tippawan.won@gmail.com
 

 

  ชื่อ + นางพลอยทิพย์ ไชยมณี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-0894114
  อีเมล์ + ploytip.com@gmail.com
 

 

  ชื่อ + นางสาวอารี  วิระสุข
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0902968843
  อีเมล์ +  areekitty@hotmail.com
 

 

  ชื่อ +

นางพลอยทิพย์ ไชยมณี

  ตำแหน่ง +
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ +  081-0894114
  อีเมล์ +   ploytip.com@gmail.com
 

 

  ชื่อ + นายรวยไชย ชัยสุริยา
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  095-4285738
  อีเมล์ +         -